De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en met zorg samengesteld. Komt u desondanks onjuistheden tegen, wordt uw auteursrecht geschonden of vindt u dat u op de een of andere manier onjuist wordt aangesproken, laat het dan ons weten via contact@transformeren.nl.

Aan de teksten op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading (MHCO) is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit foutieve of onvolledige informatie op deze website.

De websites van derden waarvan op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door MHCO gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. MHCO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlij wijze, hetzij electronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van MHCO.